Soutěžní řád Dog-Trekkingu

 

Preambule

 1. Závody Dog-trekkingu jsou organizovány podle Závodního řádu pro závody psích spřežení na území České republiky (dále jen ZŘ). Tento ZŘ je jediný platný na území ČR a nabyl platnosti 5.12.1995. Je ověřen Ústřední komisí pro ochranu zvířat MZČR.
 2. Soutěžní řád řeší systém organizace závodů Dog-trekkingu na území České republiky a hodnocení těchto závodů.
 3. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu.

·       Funkcionáři, pracovníky pořadatele

·       závodníky

·       pomocníky

Charakteristika

Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.

Psovod je se psem při dog-trekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Závody dog-trekkingu jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dog-trekkingový závod lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém závodě je doporučená délka etapy min. 40km.

Závodníci jsou při dog-trekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do závodu výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

 

1. Odpovědnost a kompetence

 

 1. Soutěžní řád navrhuje technický výbor Dog-trekkingu (dále jen TVDT) Svazu sportu psích spřežení tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
 2. TVDT upravuje soutěžní řád dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro závody sezóny příští - pokud tyto připomínky jsou oprávněné a respektují ZŘ.
 3. TVDT je složen ze 5-ti členů - kontroluje především dodržování soutěžního řádu.
 4. Volební období člena TVDT je 1 rok.
 5. Za dodržování soutěžního řádu odpovídá ředitel závodu.
 6. Pořadatelem závodu může být ve smyslu tohoto SŘ pouze klub registrovaný SSPS, jako klub zabývající se sportem psích spřežení.
 7. SSPS může registrovat i klub, který je členem jiné střešní organizace než ČSTV, podmínky stanovuje směrnice o registraci klubů.

 

2. Termínový kalendář

 

 1. Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených závodů v dané sezóně, které se budou konat na území ČR dle ZŘ a podle tohoto SŘ. Schválené závody budou zařazeny do Českého poháru.
 2. Termínový kalendář sestavuje pověřený administrátor závodů podle přihlášek od pořadatelů závodů.
 3. Přihlášku do termínového kalendáře podává pořadatel závodu administrátorovi do 31.12., aby mohl být včas sestaven předběžný termínový kalendář.

 

3. Povinnosti pořadatele

 

 1. Prezentace - při prezentaci k závodu předloží závodník platný očkovací průkaz s příslušným potvrzením od veterinárního lékaře (očkování + atest). Od pořadatele obdrží startovní číslo nebo závodní kartu a itinerář trati závodu. Startovné pořadatel určí v propozicích a uvede způsob úhrady.
 2. Povinná výstroj - organizátoři dog-trekkingového závodu vždy již v propozicích uvedou povinnou výstroj. Způsob kontroly uvede pořadatel rovněž v propozicích. Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy jsou v předepsané výbavě bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, čelová svítilna a příslušná mapa dané oblasti. Organizátor sám rozhodne uvede-li do povinné výstroje ještě další vybavení.
 3. Doporučená výstroj - pořadatel dle charakteru závodu může doporučit další výstroj (která není povinná a nepodléhá kontrole).
 4. Trať závodu - organizátoři pečlivě volí trať. Pochopitelně respektují veškeré zásady ochrany životního prostředí. Při výběru trasy se snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám.
 5. Itinerář závodu a značení trasy - při prezentaci se závodník dozví způsob podání informací o podrobnostech a značení trati. A obdrží přehledný itinerář závodu s kilometráží.
 6. Časový limit - organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno závod dokončit. Ti účastníci, kteří závod dokončí po uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace. Stejně tak závodníci, kteří závod předčasně ukončí. Některé (etapové) závody předepisují cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je pouze stanoven celkový časový limit a závodník si sám (dle aktuálních potřeb svých a svého psa) zvolí bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku.
 7. Nuance - dog-trekkingové závody připouštějí "psí nosič", ve kterém pes nese část povinné zátěže - nikdy ne více než třetina živé hmotnosti psa. Závodník může do závodu nastoupit i se dvěma psy - přičemž strava pro psy a voda musí mít dvojnásobný objem, každý pes musí mít misku zvlášť. Ten, kdo odstartuje se dvěma psy, musí také s oběma projít cílem v daném časovém limitu. Jinak není zařazen do klasifikace.
 8. Plemena psů - dog-trekkingové závody jsou otevřeny libovolným plemenům psů i křížencům. Pes musí absolvovat závod "po svých".
 9. Informace o meetingu - při meetingu musí být závodníci poučeni, zda budou mít možnost během závodu doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, jaký režim je na trati - přírodní rezervace, chráň. území apod., kde nelze bivakovat, jaký je způsob značení.
 10. Start - závodníci startují dle startovní listiny. Závodník, který se zpozdí je zařazen na konec startovního pole. Čas se počítá dle startovní listiny.
 11. Kontrolní body - pořadatel na trase zřizuje libovolný počet kontrolních bodů - stálých nebo tajných (event. obojí).
 12. Odvoz závodníků v nouzi - pokud je to v možnostech organizátora zajistí převoz odstoupivších závodníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích jako krajní možnost pouze v případě nouze.
 13. Státní správa - pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné orgány státní správy, veterinární správy a další instituce dle místa konání závodu.

 

4. Povinnosti účastníka závodu

 

 1. Přihlášení - přihlášením se do závodu uznává dog-trekař podmínky vypsané pro závod. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí úřady povoleného limitu počtu závodníků, nebo při diskvalifikaci v minulém závodě.
 2. Věková omezení - závodník či závodnice musí být starší 18-ti let. V případě závodníka 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas rodičů.
 3. Stáří psů - minimální věk psa je jeden rok.
 4. Veterinární předpoklady - při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz s atestem (ne starším tří dnů) a platným očkováním (ne starším jednoho roku a ne mladším jednoho měsíce).
 5. Doping - majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného závodícího psa.
 6. Pohyb při závodě - závodníci se po trati pohybují jednotlivě nebo maximálně ve dvojicích. Rovněž bivakovat mohou jednotlivě nebo ve dvojicích. Je možno tolerovat pouze skupinky, které se utvoří krátce po startu nebo při předcházení. Při etapovém závodě je společný povinný bivak na určeném místě.
 7. Odpovědnost závodníka - závodník je plně zodpovědný za chování své a svého psa - ve dne i v noci. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Závodník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej ze závodu vyřadit. V takovém případě není závodník klasifikován.
 8. Trestání psů - fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

  

 5. Kategorie

Závodníci jsou rozdělení do kategorií: DTM1 - muži do 40-ti let, DTM2 - muži nad 40 let, DTW1 - ženy do 35-ti let, DTW2 - ženy nad 35 let. Rozhodující je rok narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1).

Jednotliví závodníci se do příslušné kategorie hlásí již v přihlášce konkrétního závodu - není možno startovat v jedné sezóně ve dvou různých kategoriích.

  

6. Bodování

Závodníci získávají body do Českého poháru ve svých kategoriích. Za 1. místo 50 bodů, za každé další vždy o jeden bod méně. Závodníci na 50. a dalších místech obdrží shodně 1 bod.

 

7. Porušení pravidel, sankce, protesty

 

 1. Porušení pravidel - pořadatelé na kontrolních bodech nahlásí řediteli závodu každé porušení pravidel. Účastníci závodu, kteří chtějí oznámit přestupky jiných závodníků musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli závodu ihned po dojití do cíle (či mob. telefonem na trati). Po každém ústním ohlášení- přestupku musí do jedné hodiny po dosažení cíle následovat písemné ohlášení - jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 2. Protesty a slyšení - závodník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten má právo na slyšení u vedení závodu a může vznést protest proti ohlášení - písemný.
 3. Vedení závodu - je tříčlenné: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, technický delegát. Technickým delegátem je každý člen TVDT.
 4. Disciplinární řízení - každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení závodu diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně ještě před vyhlašováním výsledků. Závodník je také diskvalifikován při chybějící povinné výstroji, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči závodníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem omamných látek během závodu, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem (napadení).
 5. Odvolání - rozhodnutí vedení závodu jsou pro daný závod konečná a nenapadnutelná.

 

http://www.dogtrekking.info/